Machine History

Web de física

La resistència elèctrica

La resistència elèctrica és la dificultat d’un material a deixar passar el corrent, i depèn de les seves característiques:

R= p·   (Ω)

p: resistivitat, característica pròpia de cada material.

Unitat de mesuraOhm (Ω)
Aparell de mesuraOhmímetre, amb circuit desconnectat
Símil hidràulicPèrdues de càrrega per fricció

En un fil conductor circular, la resistència és:

  • Directament proporcional a la longitud.
  • Inversament proporcional al quadrat del radi i del diàmetre.
  • Inversament proporcional a la secció.

Per mesurar una resistència és necessari tenir-la aïllada i sense pas del corrent. En un circuit, cal apagar les fonts d’alimentació per fer la mesura.

Els ponts de Wheatstone i Thomson són aparells per mesurar residències amb precisió.

La llei d’Ohm és la intensitat d’un corrent que circula per un conductor, on aquesta mesura s’expressa per ampers, és proporcionals a la diferència que podem trobar entre els seus dos borns, els mesurem en volts, també és proporcional a la resistència que presenta el conductor de la corrent, l’expressarem en ohms.

En altres paraules, podríem dir que aquesta llei fa referència a la tensió que hi ha entre dos punts diferents on hi circula un corrent elèctrica on afecta la resistència que hi actuarà. És una de les expressions més bàsiques i fonamentals de les matemàtiques per poder comprendre els corrents elèctrics.

Aquesta llei la va descobrir el físic Georg Ohm, al 1827, la va publicar on explicava els resultats que va tenir aplicant diferents voltatges i corrents a circuits simples amb uns cables més llargs que altres. La primera equació que va mostrar era més complexa que no pas l’actual.

La seva fórmula és (inexistent fins el 1864):

V: caiguda de voltatge, s’expressa en volts (V).

R: resistència elèctrica del circuit, s’expressa en ohms (Ω).

I: corrent, s’expressa en ampers (A).

En la llei es poden perdre proporcions directes que poden afectar a la temperatura, això passa quan es sobrepassa els límits.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons